תקנון

אתר זה מיועד להעניק מידע כללי לגבי חברת פרומיס קוסמסיוטיקלס בע"מ ח.פ. 515341980 ("פרומיס") ומוצריה ומאפשר לך הגולשת רכישה מקוונת של מגוון ממוצרי פרומיס. בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, לרבות רכישה ממוצרי פרומיס, הנך מסכימה לתנאים שלהלן ("התנאים"), ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, ושהתנאים יחייבו אותך לכל דבר ועניין ומתחייבת לפעול על פי החוקים הרלוונטיים ללא הגבלה ו/או סייג.

במידה ואינך מסכימה להיות מחוייבת על ידי התנאים, אנא הימנעי מלעשות כל שימוש באתר.
לא ניתן לעשות כל שימוש מסחרי במידע המפורט באתר.

* התנאים מנוסחים מטעמי נוחות בלשון נקבה אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

תנאים לשימוש באתר:

 1. הנך רשאית לגלוש בחופשיות ולהוריד ממנו חומר (Download) ובלבד שהשימוש שתעשי בו יהיה אך ורק לשימושך האישי ולמטרות שאינן מסחריות, בכפוף לכיבוד כל זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר אין להשתמש באתר ו/או בתכנים בו לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה. פרומיס תהיה רשאית להסיר כל חומר שיועלה לאתר בכל עת בהתאם לשיקול דעתה.
 2. עליך להבין שכל התכנים באתר הנם יצירות שזכויות היוצרים בהן הן של פרומיס ו/או של הספקים של פרומיס ו/או של צדדים הקשורים אליה ולא ניתן להשתמש בהם ללא הרשאה כתובה מפרומיס, פרט למותר לפי תנאים אלה או כמפורט באתר. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק לך הרשאה, במישרין ו/או בעקיפין, להשתמש בכל קניין רוחני השייך לפרומיס ו/או לצד ג' כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).
 3. השימוש שלך באתר הנו על אחריותך הבלעדית. בשום מקרה פרומיס ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך כגולשת, שימושך באתר או חוסר יכולתך לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך.
 4. פרומיס אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של הגולשת, למכשיר הטלפון הנייד או לכל רכוש אחר שלה ו/או של צד ג' כלשהו, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע (לרבות קבצים כלשהם) מהאתר או כניסה לקישורים שונים דרך האתר. כמו-כן, פרומיס אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, ללא תקלות ו/או ללא טעויות.
 5. התכנים המופיעים באתר הינם כמות שהם IS-AS, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשותך בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד ("תכני האתר"), בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו. פרומיס ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לעניין מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם של תכני האתר על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. תמונות המצויות באתר הינן להמחשה בלבד, כך שייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר בפועל. לפרומיס לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר.
 6. זכויות היוצרים בגין תמונות או צילומים באתר הנם בבעלותה של פרומיס ו/או צד שלישי כלשהו. שימוש בתמונות אלו על ידך, או על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו, או במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל המצוי באתר עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות ("החוק") וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. לידיעתך, פרומיס תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.
 7. סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו ("סימני המסחר") הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של פרומיס ו/או בעל זכות אחר. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת פרומיס ו/או מי מטעמה. חל איסור מוחלט על שימוש שלך בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. פרומיס תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.
 8. ככל שקיימים קישורים או לינקים לאתר, אין בהכללת קישורים אלה משום אישור לחומר המופיע בהם או המלצה לרכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. פרומיס לא בדקה את כל הקישורים או הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בקישורים אלה או לאתרים אחרים שמקשורים לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית ולפרומיס הזכות למחוק כל קישור ובכל עת .כמו כן, החברה ו/או נציגה אינם אחראים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם או על אופן אבטחתם.
 9. כל תקשורת או כל חומר שאת מעבירה לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו' יישמר במאגרי המידע של פרומיס. כל דבר שאת מעבירה או שולחת בדואר אלקטרוני, יישמר וניתן יהיה לעשות בו שימוש ע"י פרומיס ו/או ע"י חברות הקשורות אליה לצורך מטרות המאגר.
 10. פרומיס מתפעלת אתר זה כשירות לקהילת האינטרנט וכחנות וירטואלית. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על פרומיס ועל תכשיריה ומתן אפשרות לרוכשם. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים ליתן יעוץ, להשקעה ו/או יעוץ רפואי כלשהו, כמו כן אינם מיועדים למתן הוראות מפורשות לשימוש נכון בתכשירים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי פרומיס ו/או מי מטעמה.
 11. פרומיס לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים בו יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. פרומיס לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת פרומיס (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד') או עקב תקלה או טעות של פרומיס או מי מטעמה. היה ותידרש תחזוקה לאתר באופן אשר ישפיע על זמינותו, עשויה פרומיס (אך לא חייבת) ליידע את הלקוחות על כך מבעוד מועד.
 12. פרומיס מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, פרומיס אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 13. פרומיס עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב במקרה של גלישה באתר, כדוגמת "עוגיות". עוגיות הן מזהים אלפאנומריים המאפשרים לפרומיס לזהות אותך כלקוחה, כאשר את שבה לאתר ו/או כאשר את עושה שימוש באותו המחשב והדפדפן. באמצעות עוגיות, המערכת תזהינה את הדפדפן שלך למטרת מעקב אחר מגמות השימוש שלך באתר, התאמה להעדפות אישיות, לצרכי אימות פרטים, לשיפור איכות השירות, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ליצור חווית משתמש אישית באתר ולצרכי אבטחת מידע. את כמובן יכולה להסיר או לחסום את העוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם במקרים מסוימים יכולתך לעשות שימוש באתר עשויה להיות מוגבלת עקב כך. רוב הדפדפנים מובנים לקבלת עוגיות, אולם את יכולה להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לקבל עוגיות או יודיע לך מתי עוגייה נשלחת למחשבך. בכל מקרה, פרומיס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור לעוגיות.
 14. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של פרומיס, במקרים שבהם פרומיס תחשוש כי השימוש של גולשת אינו מתיישב עם התנאים ו/או כל דין, תהא פרומיס רשאית להתחקות אחר השימוש של הגולשת, למנוע מהגולשת גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות הגולשת לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של פרומיס, כי היא נפגעת מפעילות המפרה של הגולשת וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.
 15. אינך רשאית (ואינך רשאית להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאים אלו לפעול בין היתר, כדלקמן: להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של פרומיס או נותני הרישיון שלה; להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל יישום חיפוש או אחזור; לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר; לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר וכן לא לעשות כל פעולה של שאיבת מידע ו/או העברתו ו/או העתקתו לאתר אחר ו/או הפניה מאתר אחר לאתר או לחלק מהאתרים באמצעות deep linking וכדומה.
 16. תנאים והוראות אלה ביחד עם המדיניות בנושא פרטיות שלנו וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין פרומיס בקשר למוצר או לשירות מסוים של פרומיס, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין פרומיס וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.
 17. אינך רשאית לשנות או לתקן תנאים והוראות אלה ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת פרומיס.
 18. אם ייקבע על-ידי רשות מוסמכת או ביהמ"ש כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי, הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.
 19. אין במידע ו/או בתכנים המופיעים באתר משום עצה רפואית, חוות דעת מקצועית ובשום אופן אין לראות באלה כתחליף להתייעצות עם מומחה. תכני האתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואין להסתמך על תכני האתר מבלי להיוועץ קודם לכן באיש מקצוע מתאים.
 20. הנך ו/או מי מטעמך, ישפה את פרומיס בגין כל הפסד, נזק ו/או הוצאה, ולרבות שכ"ט סביר של עו"ד, הנובעים מתביעה, תובענה או דרישה המופנית מצד ג' והנובעת משימושך באתר ו/או מהפרת התנאים על-ידך.

 

תנאי הרכישה באתר:

 1. בעת ביצוע רכישה באתר הינך מצהירה כי את נמצאת בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות במדינה בה את מתגוררת, לפחות בת שמונה-עשרה (18) שנים. במידה והינך משתמשת באתר בשם יישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הינך מצהירה כי את מורשית לבצע כל פעולה בשם היישות המשפטית כאמור.
 2. המוצרים המופיעים באתר, לרבות דוגמיות, מיועדים לשימושך האישי בלבד ולא למטרה אחרת לרבות מכירה קמעונאית ו/או סיטונאית ו/או לצורך הזמנת סרק. פרומיס שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להפחית כמות של מוצרים שיסופקו ללקוחה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של פרומיס, במידה והמכירה עלולה להביא לכדי הפרה של התנאים.
 3. פרומיס שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. כמו-כן, פרומיס תהיה רשאית להסיר מבצעים ו/או שירותים המוצגים באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. פרומיס אינה מתחייבת כי כל המוצרים המצויים באתר קיימים בפועל ו/או במלאי בכל עת. פרומיס שומרת לעצמה את הזכות לגוון את המוצרים שבמלאי. המוצרים המוצגים באתר הנם למטרות המחשה בלבד. בהקשר זה, לא יינתן פיצוי במידה ומוצר שנרכש לא סופק עקב חוסר במלאי (מובהר כי בגין מוצר שלא סופק, לא תחויבי).
 5. רכישה באמצעות האתר כרוכה בהרשמה שלך הגולשת באתר ("ההרשמה"), אשר תתבצע במסגרת הליך הרכישה. במסגרת ההרשמה תידרשי למסור מידע אישי, לרבות שמך המלא, כתובתך, דרכי ההתקשרות איתך, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי שלך (במסגרת רכישת המוצרים בלבד). הנתונים שתמסרי בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של פרומיס כמפורט להלן (למעט פרטי כרטיס האשראי אשר לא יישמרו על ידי פרומיס). הנך מתבקשת לנהוג בקפידה במסירת הפרטים שלך ולוודא כי הפרטים נכונים. בעת הרישום תקבלי שם משתמש וסיסמה אשר ישמשו אותך בביצוע פעולות שונות באתר לצורכי הזדהות. אנא שמרי על שם המשתמש והסיסמה שלך בסודיות. בכדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בסיסמא שלך פרומיס ממליצה לך להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל הניתן באמצעות הקישור להלן: https://promise-cosmetics.co.il/account/login#.
 6. ביצוע רכישה תאושר רק לאחר קבלת אישור מחברות כרטיסי האשראי.
 7. פרטי פעולת הרכישה באתר מועברים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ,(SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של פרומיס. פרטים אלו לא יעברו על ידי פרומיס ו/או על ידי מפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט חברות כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת אך ורק על מנת להשלים את פעולות הרכישה.
 8. פרומיס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, במקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו בעת ביצוע הרכישה ו/או בגין כל תקלה טכנית או אחרת המונעת ממך לרכוש דרך האתר.
 9. מחירי המוצרים באתרהינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הגולש באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה, לפי המאוחר.
 10. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 11. ניתן לשלם עבור המוצרים באתר באמצעות כרטיס חיוב הנושא את שמך בלבד התקף בישראל או שהוא בעל תוקף ממדינה שאיננה ישראל לרבות כרטיס תייר. אמצעי התשלום הבאים מכובדים על ידי פרומיס לצורך ביצוע תשלומים: ויזה, לאומי קארד, מאסטרכארד, ישראכרט ופייפל.
 12. מגוון המוצרים, השירותים והמחירים (לרבות בגין משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של פרומיס, והאחריות להתעדכן בשינויים האמורים באתר, ככל שיתרחשו, מוטלת עליכן כמשתמשות באתר.
 13. במקרה ותרכשי מוצר שאזל מהמלאי, תמסור לך פרומיס הודעה על כך בהקדם האפשרי ולא תחייב את כרטיס האשראי שמסרת במעמד הרכישה.
 14. לאחר ביצוע ההזמנה, תקבלי דוא"ל המאשר את קבלת ההזמנה וכולל סיכום ההזמנה, הסכום ששולם ודמי משלוח. במידה ולא יתקבל אישור הזמנה תוך יום עסקים אחד לאחר ביצועה, באפשרותך ליצור עמנו קשר לבירור במייל: info@promise-cosmetics.com.
 15. באם יש לך שאלות ו/או צורך בהבהרות כלשהן בזמן ביצוע ההזמנה באפשרותך ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 03-6528787.

 

משלוח

 1. במסגרת ביצוע ההזמנה באתר, תתבקשי לתת פרטים לעניין משלוח המוצרים. משלוח המוצרים ייתכן שיהיה כפוף לתשלום דמי משלוח, בסכום שיעודכן מעת לעת ויוצג בעת ביצוע ההזמנה.
 2. פרומיס מספקת הזמנות בגבולות מדינת ישראל בלבד בכתובת שהוקלדה בעת הרכישה.
 3. מועדי אספקת המוצרים ללקוחה יהיו עד 4 ימי עסקים (מהיום העוקב לאישורה וקליטתה של עסקת הרכישה במערכת פרומיס שבאתר). מועד אספקת המוצרים הוא בימי עבודה, קרי ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון. הזמנות שנקלטו במערכת ביום שישי או שבת יטופלו ביום ראשון העוקב. בכפוף להימצאות המוצר במלאי, הזמנות יטופלו עד ליום העסקים העוקב לביצוע ההזמנה. הזמנות שנקלטו בערב חג, ימי חג ושבתון, יטופלו ביום העסקים העוקב.
 4. אספקת המוצרים על ידי חלוקת משלוחים הנה בתחומי ישראל בלבד וכפופה לנגישות תשתיתית, ביטחונית וכיוצ"ב. במקרים מסויימים המוצרים יעמדו לרשות הלקוחה לאיסוף במקום סמוך ומקובל בתיאום מראש עם הלקוחה.
 5. פרומיס לא תהיה אחראית לכל נזק עקב איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של פרומיס לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחוניים, פעולות איבה, טרור, מגפה וכיוצ"ב.

 

ביטול עסקה/החזרת סחורה

 1. הינך רשאית לבטל את העסקה על פי ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 על ידי מתן הודעה לפרומיס בדוא"ל info@promise-cosmetics.com או בטלפון 03-6528787.
 2. באם סופק לך המוצר ניתן להחזירו ולקבל החזר כספי מלא בניכוי דמי ביטול כהגדרתם בחוק, בכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש במוצר, קרי שהצלופן או העטיפה האחרת העוטפים את המוצר סגורים ושלמים וכן לא נגרם למוצר שום פגם ו/או נזק. לצורך האמור עליך לפעול כדלקמן:
 • לשלוח חזרה לפרומיס את המוצר עד 14 יום מיום קבלתו.
 • להשתמש באחת מהדרכים: (1) בדואר רשום ללא עלות תוך שימוש במדבקת משלוח הגוביינא שקיבלת עם החבילה. יש לוודא כי מדבקת משלוח הגוביינא מודבקת על גבי מדבקת המשלוח המקורית שעל החבילה ושהמדבקה מכסה לחלוטין את פרטי הכתובת המקורית שלך. (2) באמצעות שירות שליחים. לצורך העניין עליך ליצור עם פרומיס קשר טלפוני או במייל ופרומיס תתאם עבורך איסוף. שליח מטעם פרומיס יאסוף את החבילה עד שני ימי עסקים. השירות הנ"ל הינו בעלות של 30 ש"ח למשלוח. עם קבלת החבילה אצל פרומיס, תשלח פרומיס מייל עדכון ויבוצע החזר.
 1. פרומיס תהא רשאית לבטל רכישה שבוצעה באתר בהתאם לשקול דעתה וכפוף להוראות הדין, בין השאר, אם סופקו על-ידי הלקוחה פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח הודעה מתאימה ללקוחה.

 

מדיניות הפרטיות

 1. פרומיס מכבדת את זכות הפרטיות שלך המשתמשת באתר ומשכך החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות והיא מתחייבת כלפיך המשתמשת לקיים מדיניות זו ("מדיניות הפרטיות"). בעת שימושך באתר נאסף מידע עליך. זהו המידע שאת מוסרת ביודעין. שימוש באתר לרבות שליחת הודעה לצדדים שלישיים מהווה הסכמה לכל האמור במדיניות הפרטיות, לרבות לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאים או על פי הוראות כל דין.
 2. באמצעות שימוש בשירות המוצע באתר, תמסרי לפרומיס מידע לרבות מידע אישי מזהה או פרטים (כגון פרטים אישיים, פרטי כרטיס אשראי ). פרומיס אוספת ושומרת את המידע האמור (למעט פרטי כרטיס האשראי שלך, הדרושים לפרומיס רק לצורכי הרכישה ולא ישמרו על ידה) לטובת מתן השירותים על ידה באתר וכן למטרות התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו, לעידוד קנייה ורכישה, לרבות מתן הטבות וכדומה, לשלוח מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות ייעודיות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או הודעותPUSH, בין אם על ידי פרומיס ובין אם באמצעות צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים שלה וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, איסוף נתונים סטטיסטיים וניתוחם, צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לצורך ביצוע תשלומים שונים באמצעות ספקי שירותי סליקה ולצורך בירור פניות ועמידה וציות להוראות החוק ("המטרות"). לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, אך במידה שלא יימסר המידע לפרומיס, יכולתה של פרומיס לספק את השירותים עבורך תהיה מוגבלת. בעת השימוש באתר, פרומיס תצבור מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, מידע ופרסומות אשר ראית באתר וכדומה. פורמיס תשמור את המידע שסופק לה במאגר מידע בהתאם לחוק ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות לעיל, אשר ייתכן ותעודכנה מעת לעת על-פי שיקול דעתה של פרומיס ובהתאם להוראות הדין. במידה שיש לך השגות ו/או התלבטות לגבי מסירת המידע האישי ו/או שמירתו על ידי פרומיס הנך מתבקשת לא לעשות שימוש באתר כאמור.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן ופרומיס תדרש למסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילויותיך כלקוחה כאשר היא תדרש לכך באמצעות זימון, צו או הליך משפטי אחר, או במידה שפרומיס מאמינה בתום לב כי מסירת המידע חיונית לטובת: (1) חקירה, מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות החשודות או הובהר כי הן בלתי חוקיות או סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות, לרבות במטרה לזהות מעשי מרמה; (2) אכיפת התנאים, לחקור ולהגן על פרומיס כנגד תביעות ו/או טענות של צדדים שלישיים, או להגן על ביטחון ושלמות האתר; ו-(3) לצורך מימוש או הגנה על זכויותיה של פרומיס, רכושה או עבור הביטחון האישי של פרומיס, לקוחות האתר, עובדיה או כל צד שלישי אחר.
 4. כמו-כן, פרומיס לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן : (1) תתקבל בפרומיס טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה פרומיס רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי על פי הנסיבות; (2) אם פרומיס תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות; (3) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות ובקשות תמיכה של המשתמשות; (4) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של פרומיס, של המשתמשות באתר או של הציבור הרחב; (5) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשות באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לפרומיס, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של פרומיס, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בישראל; (6) על מנת לאפשר ביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי סליקה; (7) על פי אישור מפורש של המשתמשת לפני הגילוי; (8) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמש באתר ו-(9) אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.
 5. על-פי החוק , כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אל פרומיס בבקשה לתקן את המידע.
 6. פרומיס עשויה לשמור עליך גם מידע שהינו אנונימי ולא מזוהה וזאת לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו ומתן השירותים.

מידע פרסומי

 1. הנך מסכימה לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך כדי שניידע אותך אודות שירותי פרומיס, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהנם שותפים עסקיים של פרומיס, אשר יועברו אלייך באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או הודעות PUSH, וכדומה. בהקשר זה, את יכולה, בכל עת, לפנות ולבקש שלא להיכלל ברשימת הדיוור, באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני info@promise-cosmetics.com או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך.

  

הגבלת אחריות

 1. במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, פרומיס, לרבות נציגי החברה ו/או כל מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשות או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מהתנאים, מהאתר, משימוש בהטבות ו/או בתכנים, משימושו של המשתמשת או מאי-יכולת להשתמש באתר, על כלל שימושיו, או מכל מעשה או מחדל של פרומיס ו/או נציגיה. ד
 2. הינך מסכימה להגן ולשפות את פרומיס ואת נציגיה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימוש באתרים ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאים; (ב) כל הפרה מצדך של התנאים; (ג) הפרה מצדך של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת את או מי מטעמך לצד שלישי אשר קשור לשימושה באתרים או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם פרומיס.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובת המשתמשת כאמור, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. הינך מתחייבת שלא להסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל את הסכמתנו בכתב לכך מראש.

 

תנאים כלליים

 1. בגלישתך באתר הנך מסכימה לכך שהתנאים כהגדרתם לעיל מהווים את ההסכם השלם והבלעדי בינך לבין פרומיס באים במקום ו/או גוברים על כל הצעות, הסכמים או תקשורת קודמים בינך לבין פרומיס וחלים עליהם.
 2. פרומיס תהא רשאית לשנות את התנאים בכל עת על-פי שקול דעתה הבלעדי. פרומיס תודיע באתר למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאים, לרבות מדיניות הפרטיות.
 3. בכל שלב ניתן לתקשר עם שירות הלקוחות של פרומיס שישמח לסייע: טלפון: 03-6528787, מייל info@promise-cosmetics.com.
 4. הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה, לרבות התנאים, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או לפרשנות התנאים תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת.

צוות פרומיס.

כל הזכויות שמורות לחברת פרומיס קוסמסיוטיקלס בע"מ ©  2016


Sale

Unavailable

Sold Out