100% אחריות - לא אהבת? לא שילמת! שליח עד הבית חינם! אין כפל מבצעים שירות לקוחות - 03-652-8787

תקנון


חברת פרומיס קוסמסיוטיקלס בע"מ ח.פ. 515341980 (להלן: "פרומיס") מייעדת אתר זה www.promise-cosmetics.co.il  ("האתר") להעברת מידע כללי על פרומיס ומוצריה ומאפשר לך הגולשת רכישה מקוונת של מגוון ממוצרי פרומיס. בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, לרבות רכישה ממוצרי פרומיס, הנך מאשרת שקראת והבנת את התנאים שלהלן ("התנאים") וכי הנך מסכימה, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שהתנאים יחייבו אותך לכל דבר ועניין. ומתחייבת לפעול על פי החוקים הרלוונטיים ללא הגבלה ו/או סייג.

במידה ואינך מסכימה להיות מחוייבת על ידי התנאים, אנא הימנעי מלעשות כל שימוש באתר.
שימושך או התחברותך לכל חומר שהוא באתר אסור לחלוטין פרט למקרים המותרים על פי התנאים כהגדרתם.

* תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון נקבה אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

תנאים לשימוש באתר:

1. הנך רשאית לגלוש בחופשיות ולהוריד ממנו חומר (Download) ובלבד שהשימוש שתעשי בו יהיה אך ורק לשימושך האישי ולמטרות שאינן מסחריות, בכפוף לכיבוד זכויות כל היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר.

2. עליך להבין שכל התכנים באתר הנם יצירות שזכויות היוצרים בהן הן של פרומיס ו/או של הספקים של פרומיס ו/או של צדדים הקשורים אליה ולא ניתן להשתמש בהם ללא הרשאה כתובה מפרומיס, פרט למותר לפי התנאים או למופיע בטקסט באתר. פרומיס אינה ערבה ואינה מתחייבת ששימושך בחומר המוצג באתר לא יפגע בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק לך הרשאה, במישרין ו/או בעקיפין, להשתמש בכל קניין רוחני השייך לפרומיס ו/או לצד ג' כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).

3. השימוש שלך באתר הנו על אחריותך הבלעדית. בשום מקרה פרומיס ו/או מי מטעמה יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך כגולשת, שימושך באתר או חוסר יכולתך לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך.

4. פרומיס אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פרומיס ו/או צד מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשותך בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד (להלן: "תכני האתר"), בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לך כמות שהוא ("AS IS") ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.

6. זכויות היוצרים של אנשים או מקומות באתר הנם בבעלותה של פרומיס ו/או צד שלישי כלשהו. שימוש בתמונות אלו על ידך, או על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו, או במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. לידיעתך, פרומיס תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

7. סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו (להלן: "סימני המסחר") הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של פרומיס ו/או בעל זכות אחר. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת פרומיס ו/או מי מטעמה. חל איסור מוחלט על שימוש שלך בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. פרומיס תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

8. פרומיס לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית.

9. כל תקשורת או כל חומר שאת מעבירה לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו' יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות הגולשת. כל דבר שאת מעבירה או שולחת בדואר אלקטרוני, ניתן יהיה לעשות בו שימוש ע"י פרומיס ו/או ע"י חברות הקשורות אליה לכל מטרה, לרבות אך ללא הגבלה, שחזור, גילוי, העברה, פרסום, שידור, או דיוור. בנוסף לכך, פרומיס רשאית להשתמש בכל רעיון, הסכם ידע, טכניקות, הנמצאות בכל אמצעי תקשורת לכל מטרה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, פיתוח, יצור, שיווק ומכירת מוצרים על ידי שימוש ברעיונות אלה, הסכמי ידע ו/או טכניקות.

10. פרומיס מתפעלת אתר זה כשירות לקהילת האינטרנט וכחנות וירטואלית. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על פרומיס ועל תכשיריה ומתן אפשרות לרוכשם. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים ליתן יעוץ, להשקעה ו/או יעוץ רפואי כלשהו, כמו כן אינם מיועדים למתן הוראות מפורשות לשימוש נכון בתכשירים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי פרומיס ו/או מי מטעמה.

11. פרומיס עשויה להעביר למחשבך, מכשירך הסלולרי או כל אמצעי אחר בו את גולשת ונכנסת לאתר "עוגיות". עוגיות הן מזהים אלפאנומריים המאפשרים לפרומיס לזהות אותך כלקוחה, כאשר את שבה לאתר ו/או כאשר את עושה שימוש באותו המחשב והדפדפן. באמצעות עוגיות, המערכת תזהינה את הדפדפן שלך למטרת מעקב אחר מגמות השימוש שלך באתר, לשיפור איכות השירות, ליצור חווית משתמש אישית באתר ולהעברת פרסומות ללקוחות מצדדים שלישיים באתר ומחוצה לו. את כמובן יכולה להסיר או לחסום את העוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם במקרים מסוימים תהיה לכך השפעה על יכולתך לעשות שימוש באתר וייתכן כי מגוון השירותים שתקבלי מאיתנו יפחת. רוב הדפדפנים מובנים לקבלת עוגיות, אולם את יכולה להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לקבל עוגיות או יודיע לך מתי עוגייה נשלחת למחשבך. בכל מקרה, פרומיס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור לעוגיות.

12. פרומיס רשאית בכל עת לבדוק את התנאים ולעדכן אותם בהתאם לצורך. הנך מחוייבת בכל העדכונים ועליך לפנות באופן תקופתי לעמוד זה בכדי לבדוק מהם התנאים בהם הנך מחוייבת

13. תנאים והוראות אלה ביחד עם המדיניות בנושא פרטיות שלנו וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין פרומיס בקשר למוצר או לשירות מסוים של פרומיס, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין פרומיס וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

14. אינך רשאית לשנות או לתקן תנאים והוראות אלה ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת פרומיס.

15. פרומיס רשאית לשנות או לתקן תנאים והוראות אלה ואת מדיניות הפרטיות בכל זמן ומבלי לתת לך הודעה על כך. עליך לבדוק תנאים והוראות אלה באופן סדיר על מנת לבדוק האם נעשו בהם שינויים או תיקונים, שכן המשך השימוש שלך באתר לאחר שינוי או תיקון מהווה אות להסכמתך ולנכונותך לקבל תנאים והוראות אלה כפי ששונו.

16. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים והוראות אלה אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה יופרדו משאר התנאים וההוראות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל ההוראות והסעיפים הנותרים.

17. אין במידע ו/או בתכנים המופיעים באתר משום עצה רפואית, חוות דעת מקצועית ובשום אופן אין לראות באלו כתחליף להתייעצות עם מומחה. תכני האתר נועדו לספק מידע כללי בלבד הבא לסייע לך להעמיק ולהרחיב את הידע המצוי ברשותך בתחומים בהם עוסק האתר בלבד, ואין להסתמך על תכני האתר מבלי להיוועץ קודם לכן באיש מקצוע מתאים.

18. תכני האתר לא ייחשבו להצעה בלתי חוזרת (irrevocable offer) למכירת המוצרים של פרומיס.ההזמנה של הלקוח תחשב הצעה (offer) וקיבול ההצעה יבוצע על ידי פרומיס בלבד.

19. הנך וכל מי שפועל בשמך ו/או מטעמך, מסכים להגן על פרומיס ולשפות אותה ולמנוע פגיעה בה בגין כל הפסד, פיצויים או עלויות,  ולרבות שכ"ט סביר של עו"ד, הנובעים מתביעה, תובענה או דרישה המופנית מצד ג' והנובעת משימושך באתר ו/או מהפרת התנאים (כהגדרתם לעיל).
 
תנאי הרכישה באתר:

20. בעת ביצוע רכישה באתר הינך מצהירה כי את נמצאת בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות במדינה בה את מתגוררת, לפחות בת שמונה-עשרה (18) שנים, וכי הינך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה. במידה והינך משתמשת באתר בשם יישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הינך מצהירה כי את מורשית לבצע כל פעולה בשם היישות המשפטית כאמור.

21. המוצרים המופיעים באתר, לרבות דוגמיות, מיועדים לשימושך האישי בלבד ולא למטרה אחרת לרבות מכירה קמעונאית ו/או סיטונאית ו/או לצורך הזמנת סרק. פרומיס שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להפחית כמות של מוצרים שיסופקו ללקוחה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של פרומיס, במידה והמכירה עלולה להביא לכדי הפרה של התנאים.

22. פרומיס אינה מתחייבת כי כל המוצרים המצויים באתר קיימים בפועל ו/או במלאי בכל עת. פרומיס שומרת לעצמה את הזכות לגוון את המוצרים שבמלאי. המוצרים המוצגים באתר הנם למטרות המחשה בלבד. בהקשר זה, לא יינתן פיצוי במידה ומוצר שנרכש לא סופק עקב חוסר במלאי

23. רכישה באמצעות האתר כרוכה בהרשמה שלך הגולשת מראש. במסגרת ההרשמה תידרשי למסור מידע אישי, לרבות שמך המלא, כתובתך, דרכי ההתקשרות איתך, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי שלך. הנתונים שתמסרי בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת ועל פי הוראות החוק. הנך מתבקשת לנהוג בקפידה במסירת הפרטים שלך ולוודא כי הפרטים נכונים. בעת הרישום תקבלי מהמערכת שם משתמש וסיסמה אשר ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת לצורכי הזדהות. אנא שמרי על שם המשתמש והסיסמה שלך בסודיות. בכדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בסיסמא שלך פרומיס ממליצה לך להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל הניתן.

24. לאחר ביצוע פעולת הרכישה באמצעות כרטיס האשראי שברשותך, פרומיס תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שלך במערכת. ההזמנה תתקבל ותאושר על ידי פרומיס רק לאחר קבלת אישור מחברות כרטיסי האשראי. כרטיס האשראי שלך יחויב בגין עלות המוצר שרכשת מיד לאחר ביצוע הפעולה ועם קבלת האישור כאמור.

25. פרטי פעולת הרכישה באתר מועברים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של פרומיס. פרטים אלו לא יעברו על ידי פרומיס ו/או על ידי מפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט חברות כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת אך ורק על מנת להשלים את פעולות הרכישה.

26. פרומיס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, במקרה בו פרטי הרכישה לא התקבלו במערכת ו/או בגין כל תקלה טכנית או אחרת המונעת ממך לרכוש דרך האתר.

27. באמצעות שימוש בשירות המוצע באתר, הנך מעניקה לפרומיס מידע לרבות מידע אישי מזהה או פרטים (כגון פרטי חברה, פרטים אישיים, פרטי כרטיס אשראי ו/או פרטי חשבון בנק), אותם פרומיס אוספת לטובת מתן השירותים. בשימושך באתר הנך מסכימה באופן מפורש לשימוש פרומיס ולמסירת המידע האישי באופן המתואר לעיל. במידה ויש לך השגות ו/או התלבטות לגבי מסירת המידע ו/או הצגתו באתר הנך מתבקשת לא לעשות שימוש באתר כאמור.

28. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 27 לעיל, ייתכן ופרומיס תדרש למסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילויותיך כלקוחה כאשר היא תדרש לכך באמצעות זימון, צו או הליך משפטי אחר, או במידה ופרומיס מאמינה בתום לב כי מסירת המידע חיונית לטובת: (1) חקירה, מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות החשודות או הובהר כי הן בלתי חוקיות או סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות, לרבות במטרה לזהות מעשי מרמה; (2) אכיפת תנאי השימוש, לחקור ולהגן על פרומיס כנגד תביעות ו/או טענות של צדדים שלישיים, או להגן על ביטחון ושלמות האתר; ו-(3) לצורך מימוש או הגנה על זכויותיה של פרומיס, רכושה או עבור הביטחון האישי של פרומיס, לקוחות האתר, עובדיה או כל צד שלישי אחר.

29. המחירים המוצגים באתר כוללים מע“מ, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

30. ניתן לשלם עבור המוצרים באתר אך ורק באמצעות כרטיס חיוב הנושא את שמך בלבד והתקף בישראל. כרטיסי החיוב הבאים מכובדים על ידי פרומיס לצורך ביצוע תשלומים: ויזה, לאומי קארד, מאסטרכארד, ישראכרט,ופייפל. יש לוודא כי החיוב והכתובת תואמים לאלה של כרטיס החיוב אשר אושר לשימוש כאמור.

31. מגוון המוצרים, השירותים והמחירים (לרבות בגין משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של פרומיס.

32. במקרה ותרכשי מוצר שאזל מהמלאי, תמסור לך פרומיס הודעה על כך בהקדם האפשרי ולא תחייב את כרטיס האשראי שמסרת במעמד הרכישה.

33. לאחר ביצוע ההזמנה, תקבלי דוא"ל המאשר את קבלת ההזמנה וכולל סיכום ההזנה מחירים ודמי משלוח. במידה ולא תתקבל אישור הזמנה תוך יום עסקים אחד לאחר ביצועה, באפשרותך ליצור עמנו קשר לבירור במייל: info@promise-cosmetics.com

34. באם יש לך שאלות ו/או חששות בזמן ביצוע ההזמנה באפשרותך ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 03-6528787.
 
משלוח

35. פרומיס מספקת הזמנות בגבולות מדינת ישראל בלבד בכתובת שהוקלדה בעת הרכישה.

36. מועדי אספקת המוצרים ללקוחה עד 3 ימי עסקים (מיום אישורה וקליטתה של עסקת הרכישה). מועד אספקת המוצרים הוא בימי עבודה, קרי ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון). הזמנות שנקלטו במערכת ביום שישי או שבת יטופלו ביום ראשון העוקב. הזמנות שנקלטו בערב חג, ימי חג ושבתון ביום העסקים העוקב.

37. אספקת המוצרים על ידי חלוקת משלוחים הנה בתחומי ישראל בלבד וכפופה לנגישות תשתיתית, בטחונית וכיוצ"ב. במקרים מסויימים המוצרים יעמדו לרשות הלקוחה לאיסוף במקום סמוך ומקובל בתיאום מראש עם הלקוחה.

38. פרומיס לא תהיה אחראית לכל נזק עקב איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של פרומיס לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחוניים, פעולות איבה, טרור וכיוצ“ב.
 
ביטול עסקה / החזרת סחורה

39. הינך רשאית לבטל את העסקה על פי ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 על ידי מתן הודעה לפרומיס בדוא"ל info@promise-cosmetics.com או בטלפון 03-6528787.

40. באם סופק לך המוצר ניתן להחזירו ולקבל זיכוי כספי מלא. כל שעליך לעשות הוא:
o לשלוח חזרה לפרומיס את המוצר עד 14 יום מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש, שלא נפל בו שום פגם/נזק. ולוודא כי הצלופן סגור ושלם.
o להשתמש באחת מהדרכים: (1) בדואר רשום ללא עלות תוך שימוש במדבקת משלוח הגוביינא שקיבלת עם החבילה. יש לוודא כי מדבקת משלוח הגוביינא מודבקת על גבי מדבקת המשלוח המקורית שעל החבילה ושהמדבקה מכסה לחלוטין את פרטי הכתובת המקורית שלך. (2) באמצעות שירות שליחים. לצורך העניין עליך ליצור עם פרומיס קשר טלפוני או במייל ופרומיס תתאם עבורך איסוף. שליח מטעם פרומיס יאסוף את החבילה עד שני ימי עסקים. השירות הנ"ל הינו בעלות של 30 ש"ח למשלוח. עם קבלת החבילה אצל פרומיס, תשלח פרומיס מייל עדכון ויבוצע זיכוי.

מדיניות הפרטיות

41. פרומיס מכבדת את זכות הפרטיות שלך המשתמשת באתר ומשכך החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות והיא מתחייבת כלפיך המשתמשת לקיים מדיניות זו. בעת שימושך באתר נאסף מידע עליך. זהו המידע שאת מוסרת ביודעין. שימוש באתר לרבות שליחת הודעה לצדדים שלישיים מהווה הסכמה לכל האמור במדיניות הפרטיות של האתר. גלישה באתר ו/או שימושך באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, זאת עלמנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים לצורך רכישת מוצרים באתר כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

42. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת. המידע שישמש את פרומיס הנו מידע סטטיסטי, פרומיס לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן :(1) פרומיס תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) פרומיס תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל בפרומיס טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה פרומיס רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי על פי הנסיבות; (4) אם פרומיס תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

43. הינך מסכימה לקבל הודעות מפרומיס, וכן מגופים מסחריים הפועלים בשיתוף פעולה עם פרומיס, באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת (כולל דואר אלקטרוני, דואר ישראל, פקסימיליה, הודעות SMS , , דף פייסבוק, דף לינקדאין וכד'), אף אם הודעות אלה כוללות דברי פרסומת, ובלבד שהן מתייחסות למוצריה של פרומיס וארועים בחסות ו/או בשיתוף עם פרומיס. בהקשר זה, את מצהירה כי ידוע לך שאת יכולה, בכל עת, לפנות ולבקש שלא לקבל עדכונים לארועים ו/או מוצרים נוספים מעבר לאלו אליהם נרשמת באתר, באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני info@promise-cosmetics.com.

44. פרומיס מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, פרומיס אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

45. פרומיס תהיה רשאית לשנות הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הלעדי והמלא, לרבות לעניין הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.
תנאים כלליים

46. בגלישתך באתר הנך מאשרת ומסכימה לכך שהתנאים כהגדרתם לעיל מהווים את ההסכם השלם והבלעדי בינך לבין פרומיס באים במקום ו/או גוברים על כל הצעות, הסכמים או תקשורת קודמים בינך לבין פרומיס וחלים עליהם.

47. בכל שלב ניתן לתקשר עם שירות הלקוחות של פרומיס שישמח לסייע: טלפון: 03-6528787, מייל info@promise-cosmetics.com.

48. הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או לפרשנות תנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת

צוות פרומיס

כל הזכויות שמורות לחברת פרומיס קוסמסיוטיקלס בע"מ © 2016